<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8288623\x26blogName\x3dAdorable+Reika+2.0+%5B%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%BA%97%E9%A6%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%AA%9E+/+%E8%8B%B1...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://adorablereika.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://adorablereika.blogspot.com/\x26vt\x3d-682896958831406741', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Adorable Reika 2.0

2004/07/29

Cine y TV - Rén Rén Do Shuo Wo Ai Ni (2003)

Rén Rén Do Shuo Wo Ai Ni (2003)
Ficha técnica:
 • Título: Ren Ren Do Shuo Wo Ai Ni (ver / watch trailer)
 • Género: Drama
 • Productores: Zheng Xiaolong, Zhang Xiaowu
 • Supervisión: Li Junming, Fu Yuning, Lai Biyun
 • Producción general: Meng Di, Ma Xiaowei
 • Productor ejecutivo: Li Congxi
 • Director: Wang Yuelun
 • Original de: Wang Bin
 • Guión: Yu Fei
 • Planeación: Yu Liwen, Zhang Lei
 • Edición: Su Yuelu
Gerente de producción: Hu Xiaowin

Elenco:
 • Zhang Lei como Ludao
 • Gu Yu como Ma Yao
 • Li Juan como Xuan Xuan
 • Yao Lu como Yang Tianghao
 • Li Longyi como Ding Xiaoke
 • Luo Xiangyin como Ke Ya
 • Xie Yuanjiang como Lu Yang
 • Yi Yuemin como Xiao Dai
 • Zhao Yali como Yan Liyan
 • Reika Hashimoto (en chino, Qiaoben Lixiang) como Hashimoto (Qiaoben)

Etiquetas:

enviado por/posted by Julián Ortega Martínez
@ 19:10 COT

 

 

 
Too Cool for Internet Explorer